کارگاه آموزشی کیفیت آموزشی وافزایش بهره وری وبررسی کتب جدیدالتالیف درمورخه ۹۶/۸/۴ در گروههای آموزشی

برای هنرآموزان رشته مدیریت خانواده وتربیت کودک برگزار گردید

شیوه نامه اجرایی جشنواره شیوه های نوین تدریس

شیوه نامه اجرایی جشنواره شیوه ­های نوین تدریسword

شیوه نامه اجرایی جشنواره شیوه ­های نوین تدریس pdf

فرم گزارش برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های نوین تدریسword

فرم گزارش برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های نوین تدریسpdf

شیوه نامه فصلنامه الکترونیکی

شیوه نامه فصلنامه الکترونیکی در قالب word

شیوه نامه فصلنامه الکترونیکی در قالب pdf

قالب صفحه تکنیکهای آسان دوخت و دوز word

قالب صفحه تکنیکهای آسان دوخت و دوز pdf

قالب صفحه روش های صحیح استفاده از امکانات کارگاهی word

قالب صفحه روش های صحیح استفاده از امکانات کارگاهی pdf

قالب صفحه محیط زیست, قدم های کوچک – تاثیرات بزرگ word

قالب صفحه محیط زیست, قدم های کوچک – تاثیرات بزرگ pdf

قالب صفحه کاهش هزینه فعالیت های کارگاهی word

قالب صفحه کاهش هزینه فعالیت های کارگاهی  pdf

بودجه بندی سالم زیستن مقدماتی – ۹۶-۹۷نظام جدید

جدول مواد درسی ۹۷-۹۶

Doc3

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره متوسطه.۳٫۶٫۹۵

لیست تجهیزات رشته تربیت کودک ۳شهریور۹۵ –